Право на отказ на потребителя

Право на отказ на потребителя

"Потребителят" е всяко физическо лице, което действа извън своята професия, самостоятелна заетост или стопанска дейност

1. Право на отказ

Имате право да се анулирате договора в рамките на един месец от сключването на договора без основание. Едномесечният период на упражняване на правото на отказ започва от деня

- в който Вие или трето лице, упълномощено от Вас и което не е Дистрибутор, получи продукта, или продуктите в рамките на една поръчка и една доставка;

- в който Вие или трето лице, упълномощено от Вас и което не е Дистрибутор, получи продуктите, поръчани в една поръчка, но доставени на повече пратки;

- в който Вие или трето лице, упълномощено от Вас и което не е Предприемач, получи и последната част от продукта, доставен на повече от една пратка;

За да упражните правото си на отказ, моля, уведомете ни за решението си (HT Trade Service GmbH & Co KG, ул. Eversburger 32, 49090 Osnabrück, Телефон: 0541-977657-01, Телефонен номер: 0541-977657-00, E-Mail адрес: [email protected]). Можете да направите под формата на деклкарация, която да изпратите по пощата, телефакса или по електронен път. Можете да използвате приложената проформа или да изберете друга форма да ни уведомите за намерението си.

2. Последици от анулурането

Доколкото доставените от нас стоки са дефектни, с липсващи елементи и части, или различни от поръчката, която сте направили, ние гарантираме подмяната , поправката и евентуалното връщане на продукта. В този случай разходите за възстановяване се поемат от нашата компания.

Имате право да се откажете от покупката в рамките на 30 дни от подаването на поръчката. За малки размери продукти, които могат да се изпращат по пощата или чрез куриерска служба, потребителят е длъжен да върне пакета в срок от 14 дни от датата на отказа. В този случай разходите по изпращането на пратката обратно се поема от потребителя. За пакети, които не могат да бъдат върнати по пощата, компанията ни има грижата за тяхното транспортиране.

При възстановяването цената на продукта прилагаме този начин на плащане, който е използван в първоначалната транзакция преди сключването на сделката, освен ако не е изрично договорено друго с потребителя . При възстановяването на сумата никакви такси не се приспадат.

За продукти, върнати по пощата, изплащането на сумата се извършва след като компанията ни получи стоката обратно или тогава, когато Вие докажете, че сте изпратили продукта обратно, в зависимост кое е по-бързо. Фирмата ни не транспортира стоките обратно.

При връщане обратно на пратка, Вие сте задължени да изпратите стоката обратно веднага или най-късно в 14 дневен срок от датата, в която се отказвате от нея.

Вие отговаряте за разходите по връщане на стоката. Доколкото стоката не може да бъде върната по пощата, компанията ни е отговорна за разходите по връщането на продукта.

Вие носите отговорност за продукта, ако Вие с действията си го повредите и той загуби от стойността си.

3. Критерий за изключване или прекратяване

Потребителят не може да упражнява правото си на отказ (анулиране), ако

- Е поръчал такъв продукт, който не е предварително произведен, а е изработен специално по исканията му или е изготвен специално за него(изготвени продукти по поръчка);
- Продукти с краткотраен или нетраен срок на годност;
- При доставката на такива алкохолни напитки, чиято цена е била договорена при сключване на догора, която обаче може да бъде доставена най-рано 30 дни след сключването му и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които предприемачът няма влияние;
-За доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент;

Правото на отказ се прекратява,

- при такива запечатани продукти -с оглед защита на здраветo или хигиената- които след разопаковането им не могат да бъдат върнати;
- при такива продукти, които при доставката са се смесили с други продукти и не могат да бъдат разделени;
- при доставка на звук или видеозапис, или компютърен софтуер в запечатана опаковка и ако уплътнението е извадено след доставката.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Доколкото бихте искали да се откажете (анулирате) договора си, молим изпратете формуляра, който ще намерите по-долу, попълнен на следмия адрес: H.T. Trade Service GmbH & Co. KG . (Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefax: 0541-977657-00, E-Mail: [email protected])

Долуподписаният............................................... с тази Декларация анулирам (дата) подписания с вас (H.T. Trade Service GmbH & Co.)договор, чийто предмет са следните продукти :

(Наименование на продукта)

Дата на поръчката:............ (Дата) / Пратката е пристигнала................... (Дата)


Име на лицето, направило поръчката:....................................................... (Име)

Адрес за доставка:................................................................................... (Адрес)

Подпиа на клиента (изисква се само, ако изпращате Декларацията по пощата)

Дата

Treten Sie der Premiumxl Community bei: